Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentasjonsprosjekt:
Kiær - og Borregaard Skoger i Rendalen

Tilbake til andre prosjekter

Maren Kværness Halberg, ved Hedmark fylkesmuseum, avd Nordøsterdalsmuseet, driver et prosjekt med å samle minner og historisk informasjon om en viktig del av skogbruket i Østerdalen. For alle som har informasjon prosjektet kan ha nytte av, eller som vil la seg intervjue, finnes kontaktinformasjon nederst på denne siden. Prosjektet beskrives slik:

Kiær-firmaet begynte å etablere næringsvirksomhet i Rendalen fra tidlig på 1900-tallet og kjøpte opp store skogområder. Disse skogene ble kjøpt av Borregaard skoger på 1960-tallet. Kiær, og senere Borregaard skoger, har vært en betydelig skogeier.

En samling karer som var aktive i skogbruket i Rendalen ca 1930. Bildet er tatt på Ås gård i Rendalen som Elias Kiær kjøpte og som senere har vært eid av familien. Foto: Nordøsterdalsmuseet

Bare i Rendalen eide de ca 157 000 daa og på det meste var opp til to hundre ansatte. Kiær - og Borregaard Skoger har dermed vært en viktig del av næringslivet i Østerdalen.

I 2010 ble Borregaard skoger, som etter hvert hadde blitt en del av Orkla-konsernet, solgt til Statskog. Salget har aktualisert betydningen av å dokumentere disse to firmaenes virksomhet i Rendalen over et tidsrom på drøyt hundre år.

Mandatet er stort, både i tema og tidsspenn, så avgrensinger og prioriteringer av arbeidet er nødvendige.

Prosjektet har valgt å prioritere å samle inn kilder som enda ikke er sikret. Det vil si å intervjue personer som har vært knyttet til virksomheten, eller som på andre måter har kunnskap om temaet. I tillegg legges det vekt på å sikre andre kilder, som å skanne private fotografier knyttet til temaet.

En del av prosjektet går ut på å lage oversikt over allerede sikrede kilder relatert til temaet (både tilgjengelige og ikke tilgjengelige). Av sikrede kilder kan nevnes Kiær-arkivet på Norsk Skogmuseum, Borregaard skogers arkiv som er levert til Statsarkivet og relevant kildemateriell på Statens kartverk og på Jordskiftedomsstolen.

Forhold prosjektet legger vekt på å kartlegge er:

•  Hvilke skoger var det Kiær kjøpte?

•  Hvordan skogene ble drevet. Organisasjon og drift av skogene?

•  Ansattes arbeidsforhold.

•  Kiær- og Borregaards skogsdrift sammenlignet med andre skogeiere i Rendalen.

•  Firmaets forhold til bygda Rendalen.

All informasjon som blir samlet, vil bli trygt tatt vare på i tråd med et samtykkeskjema utfylt av informantene, hvor det beskrives hvordan opplysningen skal oppbevares og benyttes.

Dette prosjektet er definert som et dokumentasjonsprosjekt. Det er et krav at all informasjon er sporbar til kilder. Videre at dokumentasjonsbasen, som prosjektet vil ende ut i, er organisert på en måte som gjør innholdet lett tilgjengelig for museets senere bruk innsamlet materiale.

Det er en utfordring å komme i kontakt med mulige informanter og prosjektet ønsker derfor at personer som tror de kan ha opplysninger som er relevante for prosjektet om å ta kontakt.

Maren Kværness Halberg,
Ramsmoen 29.08.2013

Epostadresse: maren.kvaerness.halberg@nordosterdalsmuseet.no

Telefon 62480870

Maren Kværness Halberg er førstekonsulent ved Hedmark fylkesmuseum, avd Nordøsterdalsmuseet

 

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 30.8.2013
2013©Ingar Kaldal