Hist 3225 Arbeidshistorie frå forrige århundre

 

Tilbake til heimeside for Ingar Kaldal


Formålet med dette emnet er todelt: 1. Gi innsikt i noen trekk ved historiske forhold innanfor utvalde arbeidsarenaer på 1900-talet. 2. Gi trening i å reflektere kritisk over korleis historiske studiar av arbeid kan gjerast, og korleis ulike perspektiv og analysemåter får fram ulike aspekt ved arbeidet og arbeidets historie. Delar av undervisninga vil bli gjort som seminar der studentane får gjere sine eigne refleksjonar over tema og pensum frå emnet. Av innlegg i diskusjonen om århundrets arbeidsliv, som vil bli tatt opp til diskusjon, kan nemnast Charlie Chaplin sin film frå 1936, Modern Times , som harselerer over korleis han meinte det gjekk med både arbeid og menneske i den moderne industrien.

Pensum:

Artikler/utdrag frå bøker – tilgjengelig i PDF:
E. P. Thompson. Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism. I: Past & Present No 38/1967. 40 sider.
Mari Lindman. Work and Non-Work. On Work and Meaning . Åbo Akademis Förlag, Åbo 2015. S. 332-400. Hele avhandlingen er tilgjengelig i PDF, bare utdraget er pensum, frå siste del, 70 sider.
Ingar Kaldal. Arbejdets kulturer - hvordan studere dem? I: Arbejderhistorie 1995 . København, s. 97-111. 14 sider.
Knut Kjeldstadli . Jerntid. Fabrikksystem og arbeidere ved Cristiania Spigerverk og Kværner Brug fra omlag 1890 til 1940 . Oslo 1989. S. 17-41, 63-138. 100 sider.
Ingar Kaldal. Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheim papirfabrikk 1920-1970 . Trondheim 1994. S. 27-92, 108-118. 75 sider.
Utvalgte artikler frå temamummer om husmorhistorie. Tidsskrift for Kjønnsforskning nr 4/2010, s. 267-332 (innledning, Roll-Hansen, Hagemann, Myrstad), 366-377 (Døving og Klepp). 76 sider.
Hilde Danielsen. Husmor og lønnsarbeidar 1940-1960. I: Arbeiderhistorie 2001. s. 27-41. 24 sider.
Ingar Kaldal: Skog, Arbeid og dagligliv i kvinners og menns fortellinger fra Trysil og Nord-Värmland etter 1920. I Kaldal m.fl. (red.). Skogsliv. Kulturella processer i nordiska skogsbygder. Lund 2000. S. 85-117. 32 sider.
John Kirk. Coming to the End of the Line? Identity, Work and Structures of Feeling. I: Oral History, Vol. 36, N0. 2. Autumn 2000 . s. 44-53. 9 sider.
Øyvind Bjørnson. Perspektiver på arbeidsmiljøets historie. I: Arbeiderhistorie 1997. s. 5-32. 27 sider.
Ingar Kaldal. Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tenke- og talemåter fra starten av 1980-årene. I: Arbeiderhistorie 2012 . S. 125-145. 20 sider.
Bjørnhaug, Bjørnson m.fl. (red). I rettferdighetens navn. LO i 100 år . S. 17-126. 109 sider.
Knut Kjeldstadli. En historie om klasseorganisering og kapitalisme. I: Arbeiderhistorie 2005. s. 141-159. 16 sider.

Bok:
Richard Sennett: Det fleksible mennesket. Personlige konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Fagbokforlaget, Oslo 2008 eller nyare, s. 19-184. Boka vart opprinneleg utgitt på engelsk med titelen The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism. New York/London 1998 Ca 165 sider

SUM: 777 sider