Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 


Noen generelle temaer å skrive om


Tilbake til oversikt over hva en kan skrive om, når en vil fortelle om sitt arbeidsliv

Hent ideer fra denne skissen som du vil, i den rekkefølgen som passer deg.

Fortell først om hvem du er, hvor du kommer fra, når du er født, din familiesituasjon, foreldre, ektefelle og barn, og bosted(er), i ulike faser av livet - fra oppvekst og framover.

Hva ser du som de viktigste forandringene som har skjedd i arbeidslivet siden du begynte å arbeide? Beskriv grundig endringer i ulike typer arbeid som du kjenner godt?

Fortell om arbeid du har gjort i tilknytning til hus og hjem. Hva har du gjort av husarbeid, hva har andre i familien gjort? Har dette gjennomgått endringer?

Skriv om hvordan det har vært å begynne som ny i arbeid du har hatt, eller å starte med virksomhet du har drevet. Hvordan ble du mottatt? Fortell om eventuelle erfaringer med å skifte arbeidsplass, yrke eller næring.

Har du vært uten arbeid, og hatt vanskelig for å finne jobb, kan du beskrive hvordan det var. Fortell hvordan det har vært å miste en jobb, å gå arbeidsløs eller å måtte slutte med en virskomhet, f.eks. legge ned gård eller bedrift?

Skriv om makt, kontroll, maktbruk, innflytelse og medbestemmelse i og omkring arbeid du har hatt. Skriv om erfaringer du har gjort med ledelse og sjefer (enten du har arbeidet under ledere/ledelse eller selv har arbeidet som leder eller ansvarlig for en virksomhet).

Beskriv flere typer arbeid du har vært med på, både 'på jobb' og i andre sammenhenger, har har forandret innhold. Hvordan har oppgavene og måtene å gjøre dem på, blitt forandre?

Skriv om hvordan kravene til kunnskap er blitt endret i arbeid du kjenner. Kjenner du eksempler på hvordan du eller andre har vært med på å finne på smartere eller bedre måter å gjøre ting på i jobben (teknisk, organisatorisk, sosialt osv). Fortell hvordan?

Har du opplevd sykdom, skader eller helseproblemer på grunn av arbeid? Fortell om det. Hvordan er det blitt håndtert av bedrift, verneorganisasjon,sjefer, fagforening, helsevesen?

Fortell om arbeid du har utført med passe barn, eller med å yte omsorg for barn, syke eller gamle. Ble slike oppgaver utført annerledes, eller av andre, før?

Beskriv forskjeller mellom menn og kvinner på arbeidsplasser og virksomheter du kjenner til. Hva er blitt sett som 'mannlig' og 'kvinnelig' i selve arbeidet? Hva har vært sett som 'naturlig' eller 'mulig'/'umulig' for menn og kvinner når det gjelder sosial omgang, makt, status og rettigheter i tilknytning til arbeidet. Har det skjedd forandringer i noe av dette? .... eller ikke?

Fortell om organisering (fagorganisering, næringsorganisering osv) og hva ulike organisasjoner eventuelt har betydd på din arbeidsplass og for ditt arbeid?

Har du erfaringer med hvordan lover og regler, rettigheter og plikter, i arbeidslivet er blitt praksisert? Har det skjedd forandringer i måten lover og regler er blitt håndtert på?

Skriv om forandringer som har skjedd i det sosiale livet og miljøet i og omkring arbeidet. Beskriv kontakt, samvær og andre forhold mellom kolleger, arbeidskamerater og ledelse.

Har du erfaringer med arbeid hvor ulike grupper har møttes, arbeidet sammen, konkurrert, eller stått mot hverandre? Har du erfaringer med hvordan mennesker som er fremmede eller annerledes, er blitt mottatt i et arbeidsmiljø? Her kan du skrive om forskjeller på flere plan (etnisitet, nasjonalitet, språk,, sosial bakgrunn, handikap osv).

Har du deltatt i arbeid for foreninger, dugnader eller andre frivillige virksomheter i ditt miljø? Fortell om det, og hvordan det eventuelt har gjennomgått forandringer.

Hvordan har forandringer i arbeidsforhold som du har erfaring med, virket inn på fritidsaktiviteter og hvile? Og hva har skjedd med måten du har fylt livet utenom eventuell jobb, med ulike aktiviteter, virksomheter - og 'annet' arbeid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal