Avskrift av:

"Nordre Throndhjems Amt. Beretning om Nordre Throndhjems Amts Ökonomiske Tilstand m.m. i Aarene 1861-1865.


Til Kongen!

Til Opfyldelse af kongelig Resolution af 23de December 1839 m.fl. afgives herved angaaende den ökonomiske Tilstand m.m. i Nordre Throndhjems Amt i Femaaret 1861-1865 efterstaaende underdanigste Beretning.

A. For Landdistriktets Vedkommende.

1. Jordbrug.

I Henseende til Jordbruget, der er og vel altid vil blive Amtsdistriktets Hoved-Næringsvei, gjælder dessværre ikke for det her paagjældende Femaar, hvad der maatte siges om det næstforegaaende, hvis Afkastning, med Undtagelse dog af det förste Aar, var god og overflödig, saa at endog en betydelig Afsætning til andre Distrikter herfra kunde finde Sted. Hele Femaaret 1861-1865 incl. har for Landmanden været særdeles uheldigt og fornemlig Aarene 1864 og 1865 i höi Grad ugunstige, ja det sidste endog at anses som et fuldstæandigt Misvæxtaar for Distriktet, at det hverken gav tilstrækkeligt Korn til Föde eller tjenligt og fornödent Sædekorn for det kommende Aar. Disse uheldige Aaringer have sat Landmanden i Almindelighed tilbage og baade nedslaaet Modet hos Mange og betaget dem Evnen til med Kraft at arbeide for Jordbrugets videre Forbedring og Fremgang.
    Disse Omstændigheder Antages det hovedsageligt at maatte tilskrives, at Opdyrkningen af Nyland i Amtsdistriktet, der ifølge de modtagne Opgaver i det foregaaende Femaar udgjorde 5,957 Tönder Land, i Tidsrummet 1861-1865 kuns har belöbet sig til omtrent det Halve deraf, nemlig 2993 Tönder Land. En Fölge deraf antages det at være, naar, som det navnlig af Fogden i Stör- og Verdalen er bemærket, Benyttelsen af kunstige Gjödningsmidler - Beenmel, Guano og Tangrax, - der i forrige Femaar havde gjort Fremgang, antageligen snarere er aftaget end tiltaget i de sidste 5 Aar.
    Er det imidlertid saaledes en naturlig og rimelig Fölge af Omstæandighederne, at Jordbruget i Amtsdistriktet i sidste Femaar ikke har kunnet gjöre ligesaa store Fremskridt, som Tilfældet var i den foregaaende heldige Periode, og som den da vakte levende Sands for dets Fremgang syntes at love, kan der dog visselig ikke siges at have fundet noget Tilbageskridt Sted i Jordbrugets Drift; tvertimod tale mange Kjendsgjerninger for, at den vagte Sands og den bedre Oplysning i Henseende til Landbruget fremdeles virker velgjörende og til Forbedring. Anskaffelsen af bedre og tidsmæssige Agerdyrknings-Redskaber er saaledes stadigen fortsat, og de gammeldagse barbariske og uduelige Redskaber, navnligen Ploge og Harve, blive sjeldnere og sjeldnere i Distriktet. Som et særdeles væsentligt Fremskridt maa ansees den nu temmelig almindelig udbredte Erkjendelse hos Landmanden paa næsten ethvert Trin - fra Godseieren til Husmanden - af Nödvendigheden af Jordens Veitning. Hertil have i höi Grad bidraget den af  Amtets Landhusholdnings-Selskab antagne reisende Amtsagronom samt en i Femaarets 3 sidste Aar holdt omreisende Veitemester same, ved ham oplærte og övede Gröftearbeidere, ved hvis Bistand saaledes alene i Aarene 1864 og 1864 ere optaget næsten 20,000 Favne systematisk anlagte Gröfter, ......."
(side 1 slutt)

Tilbake til oppgåver om historisk materiale

Epost:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no
Heimesida mi er her

Denne sida vart sist oppdatert 18.9.2003