Ingar Kaldal: Arbeid og miljø ved Follafoss Tresliperi og Ranheim Papirfabrikk 1920- 1970. Liste over innhaldet i avhandlinga.

Kort omtale av innhaldet. Tilbake til heimesida mi, her


INNHALDET I BOKA (tala er sidetal i boka):

OM PROSJEKTET 1

Emne og problem 1 Teori og begrep 3 Kjelder og framgangsmåte 11

FOLLAFOSS 18 Staden, sliperiet og fylket 18 Arbeidarane og fagorganisasjonen 21

RANHEIM 23 Bedrifta og staden 23 Arbeidarane og fagforeininga 25

DEL 1: 1920-1950 27

1. ARBEIDET 27

Tremasse 27 Cellulose og papir 29 Skiftarbeid 30

RÅSTOFFET BLIR FØRT INN I FABRIKKEN 31 Hamna, kappa og renseriet i Follafoss 31 Tilførsla av trevirke, sulfat, kalk og kol på Ranheim 35 Hoggeriet 38 Kropp, natur og teknikk 40 Fritt arbeid, men innafor grenser 42 Gjensidig kontroll og kroppsarbeidsære 45

TREVIRKET BLIR OMDANNA TIL MASSE 48 Å mate slipeapparata med kubb 48 Å lempe og stå på, men ulike krav også til kroppsarbeidet 51 Sliparen 52 Å fylle flis på kokarane i cellulosefabrikken 55 Førstekokaren 57

GJENVINNINGS- OG HJELPEAVDELINGAR I CELLULOSEFABRIKKEN 58 Inndampinga, sodahuset og lutloftet 59 Fyrhuset 62

FRÅ FLYTANDE MASSE TIL MASSEBALL ELLER PAPIRRULL 62 Hollenderiet på Ranheim 64 Maskinførarane i sliperiet 66 Arbeidet ved papirmaskinene på Ranheim 69 Hierarki 70 Å lempe og pakke masse 71 Å rulle papir og å trille det bort 75 Taugbanen og masselageret på kaia i Follafoss 76 Trening, friheit og kontroll 78

KVINNENE I SORTERINGA OG RISBINDINGA PÅ RANHEIM 79 Sortering og risbinding 80 Læring og disiplinering 83 Kvinnene sine tariffvilkår 84 Fleksible og billige, men stabile og pålitelige 85

Første kjerne DET SOM GJALDT: PÅLITELIG ARBEID 87

FRÅ AKKORD TIL TIDLØNN VED SLIPERIET 93

MANNSKAP SOM AVTALESAK 95 Tarifferte stillingar og mannskapsstrid 95 Kva mannskapsspørsmåla innebar 100

DAGARBEIDARANE 102 Verkstadarbeidarane 102 Utearbeidarane 105

KLOKKA, FORMANNEN OG TEKNIKKEN - ULIKE KONTROLLFORHOLD 106

Andre kjerne ÆRE OG MAKT I ARBEIDET 108 Kroppsarbeidsæra 109 Praktisk erfaring - avla på plassen 112 Mektige og avhengige 115 Ære og kontroll 117

DEI SOM LEIA PRODUKSJONEN 119 Dei øvste sjefane 119 Skrivne reglar for disiplin og straff 122 Formennene - frå herskarar utafrå til leiarar frå staden 123

2. FAGORGANISASJONEN OG DET SOSIALE MILJØET 129

Organisasjonstvang og strev etter makt over tilsettingar 129 Arbeidarutvalet - samråing og maktspel 132 Frå konfliktar til arbeidsfred 135

RADIKALISME, SPLITTINGAR OG FREDEN PÅ STADEN 149 Radikal og uavhengig 149 Klasse og lokalpolitikk 150 Splittingane 151 Politikk og kamp i fagforeininga på Ranheim 154 Fagforeining til vern om freden på staden? 156

HJELPEAPPARAT, MØTEPLASS OG HANDLINGSFELLESSKAP 159 Frå uformell hjelp til organisert system 159 Møteliv 162 Meininga med å vera medlem 164

MILJØ 166 Folla-anlegget i 1920 167 Fabrikkarbeidarane 167 Stabiliteten 169 Ikkje paternalistiske men einsidige og totale miljø 173 Frå bedrifta sine hus til "egne hjem" 181 Husspørsmålet på Ranheim 183 Tariffesta ved og gratis kvist, og litt filt, papir og kol 184 Stad og klasse 186 Stad, bedrift og fagorganisasjon 188 Fagrørsla og disiplinen 191

Tredje kjerne MILJØET, FAGORGANISASJONEN OG DET PÅLITELIGE 196

3. LASTARANE, SKOGSARBEIDARANE OG DEI ARBEIDSLAUSE - OG VANSKAR MED SOLIDARITETEN 202

LASTARANE 202 Lasteforeininga som kontraktør og kroppsarbeidarlaug 203 Lastearbeidet 206 For seg sjøl 208

SKOGSARBEIDARANE 210 Fritt og hardt arbeid 210 Skogakars-æra - på tvers av geografi 211 Fagforeininga 212

KRISER OG ARBEIDSLØYSE 213 Utafor porten 215 "Ballstadgjengen" - mellom borken og veden 216

SOLIDARITETSVANSKAR 217 Dele på arbeidet - med sine eigne "på stedet" 217 Heimstadrett mot marknad 218 Striden mellom lasteforeininga og sliperiforeininga 222

Fjerde kjerne DA MYE ORDNA SEG I FOLLAFOSS - OG PÅ RANHEIM? 227 Maktkamp og utlufting 227 Oppgjer og grenseoppgang på fleire frontar 228 Sosial ordningsprosess 232 Trengsel, solidaritetsvanskar og fagforeining på Ranheim 234

4. PÅ VEG MOT 1950-TALET: UNNTAKSTID, STABILITET OG FORNYING 242

Produksjonen 242 Pausar og unntakstid for arbeidarfellesskap og fagorganisasjon 243 Ny trengsel om arbeid 245 Lønnsstopp, gratiale, naturalia og strid om ved 246 Drakamp om arbeidsinnsats på Ranheim 249 Kontinuitet i sliperiarbeidsstokken - og i sosiale relasjonar? 251 Sakte start på dei gode 1950-åra i Follafoss 254

DEL 2: 1950- OG 1960-ÅRA 255

5. DEI GODE ÅRA 255

1950-ÅRA SINE ARBEIDARAR OG LEIRARAR 256 Vekst og fornying men enda sterkare rotfeste 256 Leiarane for den gode tida 260

MODERNISERING, SPEL OG ÅND I ARBEIDET 263 Arbeidet i sliperiet 263 Arbeidet i cellulosen og papirfabrikken på Ranheim 265 Fleire jobbar og ei utfordrande tid for dagfolk 270 Betydning for identitet, kontroll og krav i arbeidet 270 Erfaring og hierarki 276 Handel med innsats og betaling 277 Kampen om koka på Ranheim 281 Tidsstudiar 283 Stemplingsur 287 Kampen om helgene 289 Meir på jobb... 293 ... i ei finare og meir avgrensa arbeidsverd 294 Follafoss-direktøren i arbeidskvardagen: Grenser i tid og rom og i ei symbolverd 299 Akseptgrunn 1: god for sliperiet 302

VELFERDSPOLITIKK 304 Husspørsmålet i Follafoss 305 Husspørsmålet på Ranheim 308 Sosial trygging 310 Fagforeining, arbeidarar og ny velferd 312 Dugnad 317 Allmenning 319 Fritid med både flid og avkopling 320 Personalpolitikk og eige hus som fridom og band 321 Akseptgrunn 2: god for staden 324

ARBEIDARANE OG FAGFOREININGA: TØYLA UTOLMOD OG PLIKTIG MEDLEMSKAP, "KA' HAR Æ DER Å GJØR?" 327 Forholdet til arbeidarpartidominansen 327 Utolmod og lojalitet 328 Det nye samarbeidet 331 Medlemer og foreining 337 Pliktmedlemskapen i sliperiforeininga blir formalisert igjen 338 Fagforeininga god for bedrifta 341 Akseptgrunn 3: God for fagforeininga 342

Femte kjerne OPPSUMMERING AV DEI GODE ÅRA 343

6.BORT FRÅ DET GAMLE 349

Ei vanskeligare tid for gamle treforedlingsbedrifter 349 Leiing og arbeidsfolk 352

USIKKERT PÅ STADEN, OG UT I VERDA? 356 Follafoss 1970: Forlate det synkande sliperiet? 356 Ny trengsel om levebrødet i Follafoss 357 Ut på ein større arbeidsmarknad 358

VELFERD, BEDRIFT OG STAD - LAUSARE BAND 362 Band som vart lausare - og ankerfeste som vart flytta 363 Reduksjon og tilstramming av byggestønaden i Follafoss 366 Bedrifta blir mindre "kommune" på Ranheim 367 Hus for og hus mot gjennomtrekk 368 Da sliperiarbeidarane mista veden 370 Enda noen brotne forventningar 371

FAGORGANISASJONEN - OVERLOKAL MYNTAUTOMAT MED LOKAL STØY? 372 Mindre lokalt armslag ved tariffoppgjera i Follafoss 372 Ranheim: misnøye med sentrale tariffoppgjer og uro lokalt 374 Fagorganisasjonen som myntautomat, fredsvakt - og kamp-organ? 377

MOT SLUTTEN FOR GAMLE ARBEIDSMÅTAR OG ARBEIDSÆRE 381 Rasjonaliseringstid 381 Dagfolk og verkstad - mindre arbeid på og for staden, og meir leigefirma, delar og arbeidsteikningar utafrå 383 Mindre handtering av tømmer og trevirke - men også nye problem 384 Kubbloftet 386 Det sto om den gamle arbeidsæra og det pålitelige 387 Ein siste triumf - før kroppsarbeidet tapte lell til slutt 390 Kvinnene - dei siste slitarane 392 Tidsskifte for arbeidsfolk i fleire næringar 393 Einmannsplassar 395 Fyrhuset på Ranheim 397 Flashtørking i sliperiet, nye måtar å organisere arbeidet på - og nye kvalifikasjonskrav? 399 Papirfabrikken på Ranheim - og spørsmålet om "team" igjen 401

LEITING ETTER NY PÅLITELIGHEIT OG ARBEIDSÆRE 403 Mekanisering av arbeidstidskontrollen også i Follafoss 406 Styrke eller fjerne formennene? 407 Opplæring som nytt grunnlag for arbeidsære og påliteligheit 410 Opplæring som ein av fleire utvegar 421 Kvinner - på grunn av ære og band? 422

HEIDRINGA AV DET GAMLE 424 Bedriftsavisa som heidersskrift 424 Ufaglærte men pålitelige kroppsarbeidarar 426 Fritida: ofre seg for heimen og fri i friluft 428 Ære ved å greie seg sjøl, men også i ein viss innsats for fagforeininga 429 Tolking 430 Sjette kjerne TREKK SOM PEIKTE BORT FRÅ DET GAMLE 432

AVSLUTNING 435

TABELLAR 450

TILLEGG OM MANNSKAPSORDNINGANE I FOLLAFOSS 494

KJELDER 497

LITTERATUR 505


Spørsmål om meir informasjon kan sendast til

ingar.kaldal@hf.ntnu.no