Kjell Hansen: Identitet som motstand - om formeringen av lokal och regional identitet i nordsvenska skogsbygder.

English text here
Dette er en kort presentasjon av et av delprosjektene på det felles nordiske prosjektet Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

Projektet beskriver och analyserar hur lokal och regional identitet formeras inte bara utifrån den lokala omgivningen, utan också i relation till hur regioner och lokalsamhällen fogas in i nationella ekonomiska och politiska nätverk. Som konkret exempel används utvecklingen i några bygder i norra Sveriges skogsland under perioden 1920 - 1990. En hypotes är att välfärdspolitiken och de processer, som förknippas med den rörande såväl ökat välstånd som urbanisering/avfolkning, skapat en ökad medvetenhet om "annorlundahet" i skogsbygderna. Denna upplevelse av att vara annorlunda har under periodens senare del knutits till platsen som lokal och/eller regional identitet. I denna identitetsformering har skogen spelat en avgörande roll både som en real betingelse - en strukturerande resurs - och som symbolladdad erfarenhet. Projektet bygger till stor del på syntetisering av eget fältmaterial från Jämtland, Hälsingland och Västerbotten och använder i första hand bostads- respektive utbildningspolitiken som exempel. 


Kjell Hansen
E-mail: Kjell.Hansen@etn.lu.se
Postadresse: Etnologiska institutionen, Finngatan 8, S-22362 Lund 
This page was updated on Feb 20, 1999
ingar.kaldal@hf.ntnu.no