Ingar Kaldal: Papirarbeidernes historie. Norsk Papirindustriarbeiderforbund 1913-1988. Tiden Norsk Forlag 1989.

Boka er skrevet på oppdrag fra Norsk Papirindustriarbeiderforbund (ca 616 sider).

Her finner du en liste over innholdet i boka. Tilbake til Ingar Kaldals heimeside.


Kort omtale (omslagsteksten):

Framveksten av tresliperier, cellulosefabrikker og papirfabrikker i siste del av 1800-tallet betydde et avgjørende industrielt gjennombrudd i Norge. Mange av fabrikkene lå i bygdemiljøer hvor fabrikkeierne hersket over både arbeid og bygdeliv.

Men i årene etter 1905 slo fagorganisasjonen igjennom i store deler av bransjen. Papirarbeiderne ble først organisert i Norsk Arbeidsmannsforbund, men i 1913 brøt de ut og dannet Norsk Papirindustriarbeiderforbund. Forbundet utviklet seg snart til en av de sterkest organiserte grenene av norsk fagbevegelse. Det skaffet seg innflytelse, ikke bare over lønningene, men også over arbeidsvilkårene ellers.

Forbundet og dets medlemmer sto også sentralt i en rekke viktige arbeidskonflikter i 1920- og 1930-årene, blant annet i Hofsfos-konflikten, skogs- og fløtningsarbeidernes kamper, Randsfjord-konflikten og mange andre.

Antallet bedrifter innen treforedling økte kraftig fra århundreskiftet og fram mot slutten av 1930-årene. På 1960-tallet gjennomgikk industrien en omfattende rasjonalisering, og antall bedrifter ble kraftig redusert. Spørsmålet om strukturen i bransjen var noe av det Norsk Papirindustriarbeiderforbund engasjerte seg sterkest i de siste årene før det gikk sammen med Bekledning, Bygning, Jern og Metall og Skog og Land og dannet Fellesforbundet.


Slik ser boka ut på baksida:


Spørsmål om mere informasjon kan sendes til:
ingar.kaldal@hf.ntnu.no