Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder

English text here

Denne siden er laget av Ingar Kaldal , Historisk Institutt, NTNU i Trondheim . Den inneholder informasjon om et nordisk forskningsprosjekt. Kommentarer og spørsmål om prosjektet kan sendes til ingar.kaldal@hf.ntnu.no . Siden ble sist oppdatert 14. februar 2003 (men adresser og telefonnummer på de ulike deltakerne kan ha blitt endret etter 2000, da de sist ble oppdatert).

Om prosjektet: "Kulturelle prosesser i nordiske skogsbygder" er et forskningsprosjekt som ble ble startet i 1995 og ble avsluttet i 1999. Det ble gjennomført av en gruppe forskere (se nedenfor) fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. Underveis ble denne gruppen blitt utvidet med flere deltakere, også fra andre land (USA, Tyskland og England. Deltakerne kom fra flere kultur- og samfunnsfag. Prosjektet ble ledet av Ingar Kaldal. Her finner du noen få bilder fra møter, seminarer og eksursjoner i løpet av prosjektet .

Her kan du kjøpe boken med resultatene fra prosjektet!

Mer om prosjektet: Gjennom ulike tematiske avgrensninger og problemstillinger rettet dette forskerfellesskapet søkelyset mot hvordan skogen har vært tema for kulturelle prosesser på flere plan i ulike nordiske kontekster.

I store deler av Norden har skog og skogbruk vært viktig i mange menneskers dagligliv. Den både magre og dels "uendelige" ressursen som skogen her lenge ble oppfattet som, har på flere måter preget nordisk kultur. F.eks. kan den ha gjort at eiendom og arv fikk andre betydninger her enn i andre mer jordbruksdominerte deler av Europa. Det kan igjen ha vært viktig for nordiske måter å tenke på omkring rettigheter, forvaltning, velstand og knapphet, likhet, hushold og arbeid. Fra skogen er det også blitt hentet tema og metaforer i byggingen av lokale og nasjonale selvbilder. Og skogen har på flere måter vært med i bildet når folk har formet og endret sine identiteter som arbeidsmennesker, eller som kvinner og menn. Det var et mål med prosjektet å studere hvordan dette har artet seg i ulike nasjonale og lokale skogsbygdkontekster i Norden. Et mål med prosjektet var også å gjøre det til et teoretisk eksperimentmiljø i et landskap der historie, etnologi og andre kulturfag møtes.

Prosjektet ble finanisert av Nordiska Samarbetsnämnden för Humanistisk Forskning (NOS-H). 


I hele prosjektperioden har gruppen arrangert årlige konferanser. Den første konferansen var i Kuhmo i Finland i september 1995, den andre var ved det finske skogsmuseet LUSTO i Punkaharju, Finland, i august 1996, den tredje var i Fredensborg, Danmark i mai 1997, den ferde var i Stockholm i november 1997 og den femte og avsluttende konferansen ble holdt på Røros i Norge 25-29. november 1998. 
Resultatene fra prosjektet er publisert i flere former, både individuelt gjennom hver enkelt deltakers forfatterskap, og kollektivt, gjennom en felles antologi, som ble utgitt i 2000:

Ingar Kaldal, Bo Fritzbøger, Ella Johansson, Hanna Snellman (red.). Skogsliv. Kulturella processer i nordiska
skogsbygder. Historiska Media, Lund 2000. ( Vil du kjøpe den?)

Engelske sammendrag av artiklene er også publisert på denne siden - se pekere fra hver enkelt forfatter. Rettigheter og ansvar ved kopiering og bruk av disse tekstene er de samme som i boken.


Deltakere, delprosjekter, "summaries" og adresser (adresser og telefonnummer på de ulike deltakerne kan ha blitt endret etter 2000, da de sist ble oppdatert) :

Siegfried Becker
Tree and Nation, Forest and Forces. Woodland and Forest During the Era of German Nationalism and Fascism:  1871-1945 (Engelsk summary av artikkelen)
E-mail: becker4@mailer.uni-marburg.de
Address: Universität Marburg, Institut für Europäische Ethnologie und Kulturforschung, Biegenstrasse 9, D-35037 Marburg, Germany

Michelle Facos
Picturing the Nordic Forest in Scandinavian Schoolbooks (Engelsk summary av artikkelen)
E-mail: mfacos@indiana.edu
Addresse: History of Art Department Indiana University Bloomington, Indiana 47405, USA

Bo Fritzbøger
"Thou Shalt Not Steal" Does Not Apply in the Forest:  An Historical Assessment of Eighteenth Century Forest Thievery in Denmark and Sweden (Engelsk summary av artikkelen)
Retten til skovene (presentasjon på dansk)
E-mail: bofritz@get2net.dk
Telefon: +45 35 32 82 75 Fax: +45 35 32 82 41
Adresse: Københavns Universitet, Institut for Historie, Njalsgade, DK-2300 København S

Paul Tage Halberg
Social Status in Norwegian Farmer Forests and Company Forests   (Engelsk summary av artikkelen)
E-mail: Paul.Halberg@alu.hist.no
Telefon: +47 73 55 98 80 Fax: +47 73 55 98 51
Adresse: Trondheim Lærerhøgskole, Rotvoll Allé, N-7050 Trondheim

Tapio Hämynen
The Karelian Clondyke.  How Lumbering Practices Changed Life in "Border Karelia" During the 1920s and 1930s   (Engelsk summary av artikkelen)
E-mail: hamynen@joyl.joensuu.fi
Telefon: +358 73 15 11 Fax: +358 73 15 14 557/14 382
Adresse: Joensuu Ylipisto, Historian Laitos, Pl 111, FIN-80101 Joensuu

Kjell Hansen
Between Conformity and Resistence: on the Formation of Local Identities in Woodland Regions of Northern Sweden (Engelsk summary av artikkelen)
Identitet som motstånd - om formeringen av lokal och regional identitet i nordsvenska skogsbygder (presentasjon på svensk)
E-mail: Kjell.Hansen@etn.lu.se
Addresse: Etnologiska institutionen, Finngatan 8, S-22362 Lund

Tim Ingold
Work, Identity and Environment: Finns and Saami in Lapland (Engelsk summary av artikkelen)
E-mail: Tim.Ingold@man.ac.uk
Adresse: Department of Social Anthropology, University of Manchester, Roscoe Building, Brunswick Street, Manchester M13 9PL, England

Ella Johansson
Poachers and Peasants. Cultural Meanings of  Hunting and Agriculture in Northern Sweden during the Industrial Revolution (Engelsk summary av artikkelen)
Bygd och obygd. Landskapstilägnelse och social skiktning (presentasjon på svensk)
E-mail: ella.johansson@etn.lu.se
Adresse: Etnologiska Institutionen, Umeå Universitet, S-90187 Umeå
Adresse hjemme: Bryggaregatan 9, S-22736 Lund

Ingar Kaldal
Gender, Work, and Forest in Narratives from the Changing Daily Life in a Woodland Region of Scandinavia (Engelsk summary av artikkelen)
Kvinnelig og mannlig i nordiske skogsbygder (presentasjon på norsk)
E-mail: ingar.kaldal@hf.ntnu.no .
Telefon: +47 73 59 64 35 Fax: +47 73 59 64 41
Adresse: Historisk Institutt, NTNU Trondheim, N-7491 Trondheim

Martti Linkola
Svibrukskultren (svedjebruk) i Finland (artikkel ikke ferdig)
E-mail: martti.linkola@kolumbus.fi
Telefon: +358 040501/4050329 Fax: +0358 04050300
Adresse: Museiverket, Box 913, FIN- 00101 Helsinki

Helena Ruotsala
Reindeer Herders and the Forest in Finnish Lapland (Engelsk summary av artikkelen)
"Skogbruket spiser opp våre beitearealer." Dilemmaet mellom reindrift og skogbruk i vestlig Lappland på 1900-tallet   (presentasjon på svensk)
Helenas Ruotsalas Homepage
E-mail: helena.ruotsala@utu.fi
Telefon: (arb.)+358-2-333 6350, fax +358-2-333 6360
Address: University of Turku, Ethnology, Henrikink. 3, FIN 20014, TURUN YLIOPISTO

Anne Ruuttula-Vasari
Barons Should Not Be Trusted:  Especially Not Lumber Barons (Engelsk summary av artikkelen)
Forstmästare och deras smädare (presentasjon på svensk)
E-mail: anne.ruuttulavasari@pp.inet.fi Telefon: +358 981 5533318
Adresse: Historian Laitos, PL 111, Oulun Yliopisto, FIN-90571 OULU
Nås daglig på adresse: Niemelantie 1, FIN-85410 Sievi

Hanna Snellman
Lumberjack Culture in Finnish Lapland in 1890s - 1990s (Engelsk summary av artikkelen)
(finsk presentasjon her )
e-mail: hksnellm@cc.helsinki.fi
Telefon: +358 9 191 22622, Fax: +358 9 191 22653
Adresse: Department of Ethnology, Box 3 (Fabiankinkatu 33), FIN - 00014 University of Helsinki

Kerstin Sundberg
"They have devastated this small pine woods" – Concerning use of Forest Resources in Agrarian Society (Engelsk summary av artikkelen)
Nyttjande av skogens resurser i bondesamhället (presentasjon på svensk)
E-mail: Kerstin.Sundberg@hist.lu.se
Address: Historiska Institutionen, Box 2074, S-22002 Lund
Telefon: +46 46 222 32 95, hjemme: +46 46 53466
Hjemmeadresse: Trollskogsvägen 14, S-240 12 Torna Haellestad, Sverige

Øivind Vestheim
Ikke fullført prosjektet
E-mail: oevest@online.no
Telefon: +47 62 83 56 26 Mobil: 90 88 54 26
Adresse: Rinda Gård, N-2230 Skotterud

Sakari Virtanen
On our attitudes towards the forests (artikkel ikke skrevet ferdig)
E-mail: sakari.virtanen@oulu.fi
Telefon: +358 86 632 4858 Fax: +358 86 632 4865
Adresse: University of Oulu, Research and Development Centre of Kajaani, P.O.Box 51, FIN-87101 Kajaani

Pekka Virtanen
Ikke noe prosjekt fullført.
E-mail: virtanen@lusto.fi
Telefon: +358 57 345 1016 Fax: +358 57 345 1050
Adresse: LUSTO, Finnish Forest Museum, FIN-58450 Punkaharju


ingar.kaldal@hf.ntnu.no