ingar
kaldal

heimeside

Sist oppdatert 18.12.2019


Send epost til
Ingar Kaldal
(gjerne med kommentarer til noe jeg har ytret om arbeid og arbeidsliv)

 

 

 
2019©Ingar Kaldal
*

 

Når jeg i min historieforskning har skrevet om arbeid og arbeidsliv, og om hvordan kultur, makt og solidaritet har preget folks arbeidshverdager, har jeg iblant også brukt det jeg har lært, til å ytre meg om aktuelle spørsmål i min egen tid. Her har jeg samlet noe av det jeg har ytret om slike temaer i andre medier enn fagbøker og forskningstidsskrifter.

Arbeid og arbeidsliv

Makt
Makta som syk - og vi som avmektige. I: Fagbladet 5/2012, s. 54-55 (medlemsblad for Fagforbundet)

Arbeidets avpolitisering. I:Heismontøren. Medlemsblad for Heismontørenes Fagforening 4 - 2011.Arbeidets avpolitisering. Kronikk i Klassekampen 3. september 2011. Les artikkelen her (pdf)

Kultur og ideologi
Framover til fortida - historisk erfa
ringsskaping i kampen mot 'Frp-samfunnet' I: Magnus Olofsson (red), Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3, Big Bad Books, Malmö, 2009; ISBN:978-91-633-4638-5. Les artikkelen her (pdf - trykk rotér til høyre i pdf-leseren så blir den lettere å lese på skjermen)

Etterord. I: Arbeiderhistorie 2015 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek), s. 233 - 240. Les artikkelen her (pdf). Artikkelen er et forsøk på å diskutere kritisk begrepet 'fleksibilisering', ved å bryne det mot mer eller mindre kjente eksempler fra vår arbeidslivshistorie.

Venstresiden mistet viljen. Omtale av Tidsskriftet Vardøger i Adresseavisen 9.7.1988.

Lønn og lojalitet. Kronikk om forholdet mellom lønnsforskjellar og fellesskapsmoral i Adresseavisen 2.3.1988.

Makt og sannhet. Kronikk om politiske parti sin trong til å ha eit forhold til "landsfaderarven", med referansar til historiske parallellar, i Adresseavisen 27.4.1988. Les artikkelen her (pdf).

Våre nye syndebukker. Kronikk om fremmedskepsis i Adresseavisen 19.11.1987. Les artikkelen her (pdf)

Arbeidaren og draumen om småbruket. i Syn og Segn 2/1983 (s.103-106). Les artikkelen her (PDF - roter til venstre så blir den lettare å lese

Ytringsfrihet
Taust maktmisbruk på arbeidsplassen. Kronikk i Fagbladet 1/2019. Last ned og les den her. Den er også publisert på på nett 3.1.2019. Artikkelen kan leses her

Trakassering
Mobbing eller maktmisbruk når sjefen mobber? Kronikk i Fagbladet 5 - 2014 (mainummeret av medlemsbladet til Fagforbundet, som har 330000 i opplag). Les artikkelen her (pdf) (Tittelen på artikkelen har Fagbladet-redaksjonen funnet på, min tittel var 'Når sjefen trakasserer - mobbing eller maktmisbruk'?)

Anstrengende arbeidsliv. Kronikk i Klassekampen 30. april 2014. Les artikkeDet vonde som natur. I: Klassekampen 27. mars 2012. Les artikkelen i avisa her (pdf) - og her komprimert (pdf) len her: del 1 - og her: del 2 (Tittlen på artikkelen fant avisa på, jeg hadde tittelen 'Tøffere arbeidsliv - og ordenes makt')

Det vonde som natur. I: Klassekampen 27. mars 2012. Les artikkelen i avisa her (pdf) - og her komprimert (pdf)

Fagorganisasjon
LO som en myntautomat. Kronikk om omforminga av fagrørsla i Adresseavisen 13.10.1987. Les artikkelen her (pdf).

De første papirarbeiderne. i Årboka: Klevfos industrimuseums venner 1988 (5s).

Viktig å kunne alt. Kommentarartikkel om ulike syn blat forskarane på kvalifikasjonskrava i industrien, i Magasinet 1/1988 (1s).

Trang fødsel for Papir i 1913. i Magasinet for fagorganiserte 2/1888 (2s)

Kvifor blir det neste veke starta eit nytt stort fagforbund? Kronikk framført i P2 NRK 1. mai 1988.

Det nye Fellesforbundet. Kronikk i Fædrelandsvennen 25.5.1988. Tilnærma same artikkelen sto i Halden Arbeiderblad 28.5.1988.

IHS-konflikten
Institutt for historiske studier ved NTNU ble i 2019 delt i to institutter etter langvarig konflikt - jeg var ikke part i konflikten, men ytret meg en del om ledelsens håndtering av den i media.

Samling av mine offentlige ytringer om konflikten fra 2018 og utover - les her

Og her et pdf-dokument med sitater fra egne medieytringer (dette dokuemntet er laget i forbindelse med at jeg ble flyttet til nytt institutt med mine medieytringer som eneste "begrunn
else")

Forhold i akademia
Gjør prosessene åpne. Tilsettinger i akademia. I: Forskerforum. Tidsskrift for Forskerforbundet 1/2011. Les artikkelen (i pdf) her.

Universitetslivet. Artikkel sendt til Morgenbladet, men som Morgenbladet trykte i sterkt redusert form mot forfatterens aksept i sitt nr 11-17. august 2006. Her finner du artikelen med de strøkne avsnittene.

Historie om arbeid er viktig
Østfolds arbeidsarv. Kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad 21. november 2014. Les kronikken her: del 1 - og her: del 2.

Gi arbeidet ei historie . Kronikk i Klassekampen 11. februar 2013. Les artikkelen her.

Arbeidsarven fra bygdekvinnene. I: Bygdekvinner 4/2008 (medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag).

Hvor går skogbruksmuseet? Kronikk i Nationen 12. mars 2001.

Skogen på utstilling .  Kronikk i Adresseavisen 14. mars 2001.

Da det i 1960-åra gjekk mot slutten for det gamle arbeidet - med eksempel frå tresliperiet i Follafoss. I: Klevfos 92. Årsskrift . Utgitt av Klevfos Industrimuseums venner.

Faget og folket. Ulykkelig kjærleik og ødeleggande krangel. i Heimen 1/1989 (s.42-48). Les artikkeln her (pdf).

De første papirarbeiderne. i Årboka: Klevfos industrimuseums venner 1988 (5s).

"Jernhjertet" slår fortsatt. Artikkel med utgangspunkt i Knut Kjeldstadli si bok "Jerntid" i Magasinet 9/1988 (2s).

Kvardag og historie (4s.) Fabrikkarbeid og organisasjon (6s). Begge i Temahefte om "Kvardag og historie" i: ARENA. Tidsskrift for kunst og kultur 1 og 2/1987.

Historiker for arbeidsfolk. Omtale av Edvard Bull som historikar i Magasinet for fagorganiserte 1/1987 (2s).

Saga, skogen og fagforeininga. i Årsskrift for Klæbu historielag 1986 (4s.).

Jobben din har ei historie. Omtale av den norske oversetjinga av Svend Lindquist si bok "Grav der du står", i Namdal Arbeiderblad 27.12.1982.

Arbeiderbevegelsen - også en kulturbevegelse. Omtale av Arne Kokkvolls bok "Av og for det arbeidende folk", i Namdal Arbeiderblad 26.2.1982 .

Kvinnfolkarbeid på våre oldeforeldres tid. Omtale av Sidsel Vogt Moum si bok "Kvinnfolarbeid. Kvinners kår og status i Norge 1875 - 1910", i Namdal Arbeiderblad 9.3.1982.

Arbeidet - slit eller lykke? Omtale av Børre Pettersen si bok "Arbeidsplassen - og hvordan den former oss", i Namdal Arbeiderblad 9.9.1982.

Historia om folk flest. Omtale av Edvard Bull si bok "Retten til en fortid" i Namdal Arbeiderblad 2.2.1982.